Mathematic Logo
en
FeaturesAboutCurriculumCommunityPLCNewsTraining

MathemaTIC e-Formatioune @ Moodle

Jacob Pucar

|

September 13, 2022

e Formatioune Moodle

D'Team MathemaTIC ass frou folgend Formatiounen op https://moodle.ifen.lu fir d'Schouljoer 2022/2023 unzebidden. Dir kënnt Iech d'Videoe vun de Formatiounen ukucken an déi dozou gehéiereg Froe beäntwere wéini et Iech am beschte geet:

Starter e-Formatioun - Éischt Schrëtt op MathemaTIC.lu mat Live Q & A den 4. & 6. Oktober (http://www.edulink.lu/g179)

Cycle 3 e-Formatioun - Entdeckung vun de Module "Sachaufgaben" & "Zahlen und Operationen" (http://www.edulink.lu/srsz)

Cycle 4 e-Formatioun - Entdeckung vun de Module " Flächeninhalt und Umfang" & "Geometrie" (http://www.edulink.lu/fbyz)

Voie de préparation e-Formatioun - Entdeckung vum "Module 1" a vum "Module 2" (http://www.edulink.lu/hv6i)

ESG / ESC e-Formatioun - Live-Formatioun iwwer Microsoft Teams (http://www.edulink.lu/vnih)

PLC fir MathemaTIC e-Formatioun - Hybrid- Formatioun op Moodle & an der Schoul (http://www.edulink.lu/i5u0)

Download PDF

Blog

About

MathemaTIC is a personalized learning platform that is designed to make the experience of learning mathematics engaging and enjoyable for every learner.

Download Info

info@mathematic.org

Data Protection & Privacy Policy

© Vretta Inc. 2023